Bylany - 21.3.2009

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain